• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » บ้านกรินชัย
  บ้านกรินชัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานสอนวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ”การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ของ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัยให้มีมาตรฐานและประสิทธิผล และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกประเภทโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา เพศและวัย ได้รับการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางของ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย
   
  บ้านกรินชัย
   
  ๒๗๗ ถนนโพธิ์กลาง (ใกล้ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนโพธิ์กลาง)
  ต.ในเมือง อ.เมือง
  นครราชสีมา
  ๓๐๐๐๐
  ๒๗๗ ถนนโพธิ์กลาง (ใกล้ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนโพธิ์กลาง)
  ต.ในเมือง อ.เมือง
  นครราชสีมา
  ๓๐๐๐๐
  ไทยแลนด์
  เยี่ยมชมเว็บไซต์