• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » บูรพาจารย์
  บูรพาจารย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       เว็บไซต์บูรพาจารย์ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารบุรพาจารย์  ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเว็บไซต์จัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นาน เข้าใจว่า จัดทำขึ้นมาเพื่อทำแทนเว็บไซต์สกลธรรม ซึ่งไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในด้านการเผยแผ่ธรรมะเสียแล้ว
       เว็บไซต์บูรพาจารย์ จัดตั้งและดูแลโดยกลุ่มที่มีความต้องการเผยแผ่คำสอน ชีวประวัติของครูอาจารย์กรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ซึ่งมีคณะกรรมการดูและเว็บไซต์ดังนี้
   

  ๑.พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฺฒโน) รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กทม.

  ๒.พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (หลวงพ่อสำรวย ตายโน) เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

  ๓.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร

  ๔.พระศาสนดิลก (หลวงพ่อพรมมา จัตฺตภโย) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
  อ.เมือง จ.สกลนคร

  ๕.พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล นันฺทโน) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

  ๖.พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

  ๗.พระครูนิรมิตวิทยากร (พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

  ๘.พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร

  ๙.พระอาจารย์สุริยัน วรคุโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  ๑๐.พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

  รายนามคณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

  ๑.พ.ต.อ. สุภัทร ม่วงสมัย ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี
  ๒.พ.ต.ท. วงค์หิรัญ สุริโยพลกุล รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร
  ๓.อาจารย์ ผศ.สายจิตร สิงหเสนี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ๔.คุณนิวัฒน์ คำสุจริต

  รายนามคณะผู้บริหารเว็บไซต์

  ๑.พระอาจารย์ราชัน ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้บริหารเว็บไซต์
  ๒.พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฺฒโน
  เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
  ผู้บริหารเว็บไซต์
  ๓.คุณตะวัน คำสุจริต ผู้จัดทำ/ผู้ดูแลระบบ/ผู้บริหารเว็บไซต์
  ๔.อาจารย์เศรษฐวิทย์ มณีอินทร์ ผู้บริหารเว็บไซต์
  ๕.อาจารย์ณปพน บาทชารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหารเว็บไซต์
  ๖.คุณยุทธชัย เพชรอำพล ผู้บริหารเว็บไซต์
  ๗.คุณพนิชา ทิพวรรณ
  ผู้บริหารเว็บไซต์
   
  www.webwat.org หรือ เว็บวัด รู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการติดตั้งระบบ และดูแลระบบถวายพระศาสนา
  เยี่ยมชมเว็บไซต์