• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในเอเชีย » วัดสิทธัตถะ ประเทศอินโดนีเซีย
  วัดสิทธัตถะ ประเทศอินโดนีเซีย

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       เป็นอีกวัดหนึ่ง  หรือเว็บไซต์วัดหนึ่ง ที่ทาง webwat.org ได้รับความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติ์ในการใช้จัดทำ   ในการติดตั้งระบบเว็บไซต์ ในการสร้างเทมเพลต  ในการดูแลข้อมูล และโดเมนเนมให้เว็บไซต์วัดแห่งนี้  ได้กระจายข่าวสารไปทั่วโลก

      ให้ชาวโลกได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ  ของพระธรรมทูตไทย  ที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน

         วัดสิทธัตถะ เขตเซอร์ปง-ตังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหลวงจาการ์ต้า เขตเซอร์ปง-ตังเกอรัง ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติเมืองจาการ์ต้า ประมาณ 1 ซม. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2553 โดยศรัทธาชาวไทยและอินโดนีเซียเชื้อสายจีน โดยคณะสงฆ์พระธรรมทูตไทย รุ่นที่ 16 นำโดย พระสุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสิทธัตถะ

         กิจกรรมที่สำคัญ คือ การอบรมสั่งสอน นำปฏิบัติตามแบบฉบับของชาวพุทธ คือ การทำวัตร สวดมนต์ และบำเพ็ญสมาธิ ภาวนา เน้นการปฏิบัติตามพ่อแม่ครูอาจารย์ สายกรรมฐาน (วัดป่า) ปัจจุบัน กำลังดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น โบสถ์ กุฏิสงฆ์ อาคารปฏิบัติธรรม ที่ต้อนรับอาคันตุกะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย มีพุทธศาสนิกชนเข้าวัด บำเพ๊ญกุศลเป็นจำนวนมาก

           

      เมื่อวันที่ 20 พ.ศ. 2554 ได้รับประทานพระบรมสารีกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศ โดยมีพระเทพสารเวที เป็นผู้แทนพระองค์มอบถวาย ณ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร โดยท่านเจ้าอาวาสและคณะศรัทธาธรรม พระบรมสารีริกธาตุ คุณปราโมทย์ มีนา และคุณศิริชัย กาญจนพงศ์พร 

         ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก แต่เชื่อกันว่าในอดีตประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน โดยสืบค้นจากหลักฐานทางโบราณคดีคือ บรมพุทโธหรือ บุโรบูโด มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่เมืองย็อกจากาตาร์หรือย็อกย่า ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์ภันเตวิญญ์ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามาทุกปี
         ในเมืองอื่นๆ มีวัดและสำนักสงฆ์หลายแห่ง เช่น วัดพุทธเมตตา วัดพุทธธรรม เมืองจากาต้า วัดวิปัสสนาครหะ บันดุง วัดพุทธวิริโย สุลาบายา วัดธรรมเมตตา วัดสิทธัตถะ  วัดพุทธธรรมโกรอนตาโล วัดเวสสันดร เป็นต้น สรุปแล้วมีวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 9 วัด และมีสำนักสงฆ์อีกสี่แห่ง กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ และสำนักสงฆ์สมณะที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่งที่เมือง
  เยี่ยมชมเว็บไซต์