• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในยุโรป » เว็บไซต์วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
  เว็บไซต์วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  จริงๆ ผู้เขียนทำเว็บไซต์วัดนี้ครั้งหนึ่งแล้ว  แต่เนืองจากขาดการติดต่อกับทางวัด  เว็บไซต์จึงได้หายไป  คราวนี้ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างเว็บไซต์อีก  ซึ่งทางเว็บไซต์วัดก็ยินดีที่จะสนองงานในด้านนี้

  ภาพประกอบเว็บไซต์วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
  วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
  ประวัติวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์โดยสังเขป  

   
  โครงการบริจาคซื้อที่ดิน สร้างวัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์ 

  Project: Making Buddha Parami Temple in the North of the Netherlands

  โดย มูลนิธิวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ วัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์


  1. ชื่อโครงการ   สร้างวัดพุทธบารมีทางตอนเหนือของ ประเทศเนเธอร์แลนด์

            เนื่องจากเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 (2006) ได้เรียน (หมายถึงโยมส้ม) ปรึกษาหลวงพ่อที่วัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ก เยอรมัน ว่าทางเหนือของเนเธอร์แลนด์ ยังไม่มีวัดมาตั้งอยู่เลย หากใช้เวลาเดินทางไปวัด จากทางเหนือก็จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นไปไม่ว่าจะไปวัดไหนก็ตาม จึงได้เรียนปรึกษาหลวงพ่อที่จะริเริ่มให้มีวัดที่ทางแถบนี้ ปีต่อๆมา ก็ยังเรียนปรึกษาหลวงพ่อเช่นนี้อยู่ตลอด จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 (2012) ได้เรียนปรึกษาหารือหลวงพ่ออีกครั้ง และหลวงพ่อเห็นดีว่าควรให้โครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้หาที่ทางที่จะสร้างวัด ในบริเวณทางเหนือของเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยเขต Groningen, Hogezand, Winschoten, Veendam, Borger, Musselkanaal, Stadskanaal, Beerta, ฯลฯ และสถานที่ใกล้เคียงบริเวณพรมแดนทางเหนือของเนเธอร์แลนด์-เยอรมัน
   

  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ประเทศเยอรมนี

         ชื่อ :    สมาคม วัดพุทธบารมี วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน Wat Buddhabharami TDKV e.V. 

                ที่อยู่ :  Wöschenhof 11-22045 Hamburg Germany

  ประเทศเนเธอร์แลนด์

         ชื่อ  :  นันทนี นพชูวงศ์สกุล/เอลเคอมา   (ส้ม)

                ที่อยู่:  Grevelingenlaan 11,     9501RV,    Stadskanaal ,  The Netherlands


  3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ

          1. Phrakhru Khunasarasophon Khunasampanno (หัวหน้าโครงการฝ่ายบรรพชิต)

              พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมฺปโน) ทผจล.ชอ. (เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก)

                          - เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี ประเทศเยอรมนี 

                          - ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริหารคณะสงฆ์ ธรรมยุตสหภาพยุโรป

                          - ประธานสมาคมวัดพุทธบารมี วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน,Hamburg, ประเทศเยอรมนี

                          - ประธานสมาคมวัดพุทธเมตตาบารมี, Bremen,ประเทศเยอรมนี

          2.Phrakhru Dhammaratkitsunthorn Dhammasaro           

              พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเหรัญญิกสมาคมวัดพุทธบารมี วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน, Hamburg, ประเทศเยอรมนี 

          3. Nuntanee Nopchoowongskul / Aeilkema (หัวหน้าโครงการฝ่ายฆราวาส)

              นันทนี นพชูวงศ์สกุล/เอลเคอมา

              ธุรกิจส่วนตัว Soam Beauty Schoonheidsinstituut Stadskanaal,ประเทศเนเธอร์แลนด์


  4.สถานที่จะจัดดำเนินการ 

              โบสถ์, โรงนา, Multifunctional และสถานที่อื่นๆ ที่สามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ ทาง ตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น Groningen, Winschoten, Veendam, Stadskanaal, Beerta, ฯลฯ - Marktstraat 11-12, Musselkanaal


  5. วิธีดาเนินการ

          1.หาทำเลที่เหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับพทุธศาสนิกชนและผ้สูนใจร่วมกิจกรรมทาง พระพทุธศาสนาและสามารถสร้างเป็นวัดได้ตอ่ไป

            2.ติดต่อดูสถานที่และนัดเจรจาต่อรองราคา
            3. ดำเนินการระดมหาปัจจัยและหาที่ปรึกษาเพื่อจะสร้างวัดให้แล้วเสร็จเช่น

            *การโฆษณาผ่านเฟสบ๊คุของทางวัดผ่านเฟสบ๊คุของผ้สูนใจกิจกรรมของทางวัดและผ่านเฟสบุ๊คอื่นๆ

            * การบอกบุญผ่านไปตามสถานที่จัดงานต่างๆ

            *สอบถามไปยังวัดในประเทศเนเธอร์แลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฏระเบียบการสร้างวัด

            *จัดกิจกรรมเพื่อหาปัจจัยสร้างวัดและให้พุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่น งานวันมาฆบูชา

            *ผ้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดพุทธบารมีหรือบัญชีพระครูคุณสารโสภณ ประเทศเยอรมนี

  หรือบัญชี นันทนี นพชูวงงศ์สกุล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยระบุ : บริจาคสร้างวัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์และอื่นๆ

            4.ปัจจยัที่ได้มาหากเพียงพอก็จะจัดซื้อวัดในครั้งเดียว  หากไม่พอก็จะนำวัดเข้าธนาคารผ่อนชำระรายเดือนต่อไป

            5.จดทะเบียนเป็นมูลนิธิพร้อมกับการเซ็นต์สัญญาซื้อสถานที่ที่สร้างวัดต่อไป

            6.บอกบุญผู้มีจิตศรัทธา เพื่อขอแรงกายแรงใจ เพื่อซ่อมแซมบูรณะวัดต่อไป


  6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1.หาเงินปัจจัยจัดซื้อวัดได้ส่วนหนึ่งหรือเต็มจำนวน

            2.พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนา

            3.จะมีที่ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง

            4.จะมีศูนย์กลางความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้นสำหรับคนไทย

            5.คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากพุทธศาสนิกชน
  เยี่ยมชมเว็บไซต์