• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในเอเชีย » วัดฮ่องกงธัมมาราม
  วัดฮ่องกงธัมมาราม

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประวัติวัดฮ่องกงธัมมารามโดยสังเขป
  ตามหนังสือบทสวดมนต์วัดฮ่องกงธัมมาราม ได้กล่าวไว้ดังนี้

       พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ท่านพิจารณาเห็นว่ามีคนไทยในประเทศฮ่องกงเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นแม่บ้านถาวร แม่บ้านชั่วคราว และผู้ที่มาประกอบธุระกิจการงานต่าง ๆ ท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการเติมเต็มและที่พึ่งทางด้านจิตใจ ให้ชาวไทยในต่างแดน ตลอดถึงชาวต่างชาติผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
       พระเดชพระคุณท่าน จึงมีความเมตตาที่จะสร้างวัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง มีจุดประสงค์เพื่อจะอบรมธรรมะอันสมควรแก่ฆราวาสวิสัย  เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความสนใจสามารถนำไปปรับปรุงบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันแห่งตนได้ ตามสมควรแห่งการปฏิบัติ จึงได้จัดซื้อที่ดินขึ้นในเขต Yuen Long ประเทศฮ่องกง
       วัดฮ่องกงธัมมารามก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ บนถนน TaiTong Road บนเนื้อที่ ๙,๐๐๐ ตารางฟุต  ปัจจุบันมีพระปลัดสุขี สุขิโต เป็นเจ้าอาวาส  นอกจากนั้นวัดฮ่องกงธัมมารามยังมีพระภิกษุพระธรรมทูตจากประเทศไทยหมุนเวียนมาเยี่ยมเยียนและจำพรรษาทุก
  เยี่ยมชมเว็บไซต์