• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในอเมริกา » วัดภูริทัตตวนาราม
  วัดภูริทัตตวนาราม

  รายละเอียดเพิ่มเติม
             "วัดภูริทัตตวนาราม  เมืองออนทาริโอ  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  วัดป่ากรรมฐานในสหรัฐอเมริกา  สืบแนวทางการปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  ก่อตั้งโดยหลวงปู่สุวัจน์  สุวโจ  พระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ"
            วัดภูริทัตตวนาราม ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยชาวพุทธที่ประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานในเขตนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา และบางท่านในเมืองและรัฐใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีวัดปฏิบัติจิตตภาวนา ตั้งมั่นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการศึกษาปฏิบัติ เป็นที่พึ่งทางใจ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการต่อไป
   
          คณะผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะสร้างวัดไว้เพื่อเป็นนาบุญของผู้ที่ต้องการบุญหลายท่านเป็นต้นว่า ดร.เฉลิมวุฒิ คุณมาลินี ทองธิราช, น.พ.ประดิษฐ์ คุณศรีสมร ดอนชวนชม, น.พ.บุญเกิด จุลภัทรชีวิน, น.พ.สมชาติ พ.ญ.วัฒนา  จ่างจิต, พ.ญ.สุวภางค์  ปัทมดิษฐ์, พ.ญ.นิตยา  จันทร์แก้ว, พ.ญ.สมทรง  ทองใบ, ดร.มะลิ  คุณเยาวภา  นงเยาว์, คุณละออ อเนกานนท์, คุณอาวุธ  คุณศศิธร  อัตรนาถ, คุณสมศักดิ์  คุณลักษมี  นิ่มกร,  คุณมานิต  สุนทรส, คุณคำไข  ไสภณรัตน์, คุณเพ็ญศรี  ศรีธัญญา,  คุณอรพรรณ  ภัทรธารา, คุณสุพจน์  คุณอรุณี  กิจติถานนท์ แต่ละท่านได้ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ให้กำลังทรัพย์  และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง
  เยี่ยมชมเว็บไซต์