• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » บทเรียนออนไลน์
  บทเรียนออนไลน์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  เว็บไซต์ www.dsc-watonline.com สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ตามรูปแบบการสอนธรรมจักรโมเดล 8 วิธีการเรียน เริ่มเปิดบริการวันที่ 16 เมษายน 2554 โดยมีภูมิหลัง ดังนี้
   

         ความมุ่งหมายของการวิจัย
           ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้   
   
            1. เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต
   
            2. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 90/90
   
            3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ ของนักศึกษารายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต
   
            4. เพื่อศึกษาความความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต

  เยี่ยมชมเว็บไซต์