• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

    รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันนี้แนะนำเว็บไซต์หน่อยงานการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซึ่งมีพระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศน.บ ศศม. (ม.ธรรมศาสตร์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
    ทำเว็บไซต์วัด
    เยี่ยมชมเว็บไซต์